مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
کارگاه ارتقاء تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۴ | 

AWT IMAGEمرکز مشاوره جهت دانشجویان دوترم مشروطی طرح ارتقاء تحصیلی را در تاریخهای 96/2/14 و 96/2/21 برگزار می­ نماید، این طرح جهت پیشگیری از افت تحصیلی بیشتر این گروه از دانشجویان برگزار شده و شامل بررسی علل افت تحصیلی، ارجاع به مشاور و انجام کارگاه­های آموزشی یک­روزه می­ باشد. این دانشجویان از طریق آموزش دانشکده دعوت نامه دریافت نموده و بایستی به مرکز مشاوره نزد خانم ندایی مراجعه نمایند. در صورت عدم حضور در طرح مسئولیت هرگونه تبعات آموزشی بر عهده دانشجو خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.49354.fa
برگشت به اصل مطلب