مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
گزارش برگزاری کارگاه خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۴ | 

 

AWT IMAGE

به منظور افزایش آگاهی و ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان، کارگاههای مرکز مشاوره در خوابگاه‌ها به شرح ذیل برگزار گردید.

 

                                                                                                                  
 

تاریخ

 
 

خوابگاه

 
 

عنوان

 
 

مدرس

 
 

تعداد شرکت کننده

 
 

9/8/95

 
 

پسران پردیس داخل

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای کاکاوند

 
 

29

 
 

9/8/95

 
 

جشنواره

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای شرفی

 
 

18

 
 

10/8/95

 
 

رشید

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای  صالحی

 
 

14

 
 

11/8/95

 
 

جکیمیه

 
 

سازگاری با زندگی خوابگاهی

 
 

آقای گنجه

 
 

38

 
 

11/8/95

 
 

مجیدیه

 
 

ا زدواج جوانان

 
 

آقای خالدی

 
 

25

 
 

11/8/95

 
 

فرجام

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

19

 
 

13/8/95

 
 

دختران

 
 

ازدواج جوانان

 
 

خانم دهقان

 
 

26

 
 

16/8/95

 
 

پسران پردیس داخل

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای کاکاوند

 
 

32

 
 

16/8/95

 
 

جشنواره

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای شرفی

 
 

20

 
 

17/8/95

 
 

رشید

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

16

 
 

18/8/95

 
 

حکیمیه

 
 

سازگاری با زندگی خوابگاهی

 
 

آقای گنجه

 
 

39

 
 

18/8/95

 
 

مجیدیه

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای خالدی

 
 

26

 
 

18/8/95

 
 

فرجام

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

18

 
 

20/8/95

 
 

باقری

 
 

ازدواج جوانان

 
 

آقای صالحی

 
 

16

 
 

20/8/95

 
 

دحتران

 
 

ازدواج جوانان

 
 

خانم دهقان

 
 

28

 
 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47318.fa
برگشت به اصل مطلب