مرکز مشاوره دانشجویی- اخبار مرکز مشاوره
طرح ارتقاء تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۵ | 

 

AWT IMAGE

مرکز مشاوره دانشگاه طرح ارتقاء تحصیلی دانشجویانی که دارای دو ترم مشروطی هستند را برگزار می کند. با توجه به افت تحصیلی آشکار و در معرض خطر اخراج، این دانشجویان طی دعوتنامه ای به مرکز مشاوره مراجعه و ضمن ارجاع به مشاورین مرکز جهت بررسی علل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله، در کارگاههای یک روزه نیز بایستی شرکت نمایند. در این کارگاهها مباحثی نظیر: قوانین و مقررات تحصیلی، علل شایع افت تحصیلی و شیوه های پیشگیری از آن ها، مدیریت زمان و مقابله با اهمالکاری ارائه می گردد. چنانچه برای شما دعوتنامه ارسال گردیده حتماً به مرکز مشاوره مراجعه نمائید. طبق آئین نامه وزارت علوم و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه ثبت نام شما در ترم آتی منوط به شرکت در این طرح می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=40.3773.47041.fa
برگشت به اصل مطلب